تصاویر/ بازدید معاون وزیرنفت از طرح های پتروشیمی پارس جنوبی

بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 21
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 19
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 18
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 17
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 16
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 15
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 14
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 13
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 12
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 11
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 10
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 9 
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 8
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 6
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 5
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 4
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 3
بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 2   بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 1 بازدید از طرح های پتروشیمی عسلویه 7