چند درصد از مردم دسترسی به آب سالم ندارند؟
گزارش بانک جهانی حاکی است هنوز 10 درصد مردم ایران به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند.

براساس گزارش بانک جهانی در حال حاضر 90 درصد مردم ایران به آب سالم و بهداشتی دسترسی دارند. پس از ایران کشورهایی مانند مکزیک با 85 درصد، چین 77 درصد، روسیه 72 درصد، اندونزی 61 درصد، هند 40 درصد، نیجریه 29 درصد و سودان جنوبی 7 درصد قرار گرفته‌اند.

در گزارش بانک جهانی تصریح شده است که در آمریکا استرالیا، عربستان، ژاپن و کانادا 100 درصد مردم به آب سالم و بهداشتی دسترسی دارند همچنین کشورهای آلمان، انگلیس و کانادا هرکدام 99 درصد و ترکیه 95 درصد از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند.

منبع: فارس