نشست علنی شورای شهر بوشهر به روایت تصویر
عکاس : مهرداد جشنی پور