دو سؤال جلیلی از روحانی و ظریف

، یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود دو سوال ساده جلیلی از روحانی و ظریف را منتشر کرد.