309 نیروی بومی جذب طرح های پارس جنوبی شدند
عقیل منفرد روز دوشنبه درگفت و گو با خبرنگاران افزود: در آخرین استخدامی صورت گرفته سهم نیروهای بومی شهرستان عسلویه با ٧٧ نفر بیشترین سهم است و پس از آن شهرستان های کنگان و دیر هر کدام با ٥٧ و ٤٥ نفر در ردیف های بعدی قرار گرفته اند.
وی بیان کرد: ساماندهی فعالیت های حوزه اشتغال و تمرکز به حل مشکلات محیط پیرامونی در راس برنامه ها و اولویت های این منظقه قرار گرفته است.
مدیرکار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: با برنامه ریزی انجام شده برای اشتغال جوانان بومی منطقه، تلاش بیشتری خواهیم کرد.