عکس/ قندیل بستن هواپیما در فرودگاه!
قندیل بستن هواپیما در فرودگاه!