با اعلام یک شماره حساب
آمادگی سپاه بوشهر برای دریافت کمک به سیل زدگان