فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر در لباس سپاه/ تصویر

عکس: مهرداد جشنی پور