سوک بررسی می کند
جمهوری خودمختار اداره ای در بوشهر با مدیران و معاونین فرااستانی
به گزارش سوک، در حالی که حداقل انتظار از ساختارهای اداری در استان بوشهر، ایجاد فضای مناسب برای تربیت مدیران بومی در استان و فضا سازی لازم برای قرارگرفتن این افراد در مدیریت های میانی و ارشد کشوری است اما کارکرد یکی از ادارات بوشهر این موضوع را تایید نمی کند.

شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی با ایجاد تشکیلاتی به مثابه یک جمهوری خودمختار فضایی را در بیش از دو دهه در استان بوشهر ایجاد کرده که گویا قرارگرفتن نیروهای بومی این استان نه تنها در حوزه مدیریت بلکه حتی در ترکیب معاونین نیز مخالف با منفیست مدیریتش است.

این شرایط سبب شده که حتی با تغییر مدیران این شرکت در استان بوشهر طی ادوار مختلف، همچنان ترکیب بخش عمده ای از معاونت ها به سمت نیروهای غیربومی حفظ و از ورود نیروهای بومی در این عرصه به دلایل مختلف ممانعت به عمل آید.
 
شاید خیلی ها تصور می کردند که با تغییر مدیر شرکت پخش فراوردهای نفتی استان بوشهر در ماه های پایانی سال 96 ، تغییراتی در بدنه مدیریت و معاونت های این شرکت به سمت انتصاب افراد لایق، متعهد و شایسته بومی استان بوشهر ایجاد شود اما گذشت زمان این موضوع را تایید نکرد.

با رفتن مدیرعامل این شرکت و قرارگرفتن فرد غیربومی جایگزین، معاونین فنی و عملیاتی، پشتیبانی، مالی و اداری و بازرگانی به افراد غیربومی واگذار و اخیرا نیز خبر می رسد که تمامی مسئولیت نواحی اقماری این شرکت در استان بوشهر  قرار است به افراد غیربومی واگذار شود.

انتظار می رود استاندار بوشهر که یکی از شعارهایش پرورش مدیران بومی و حتی افزایش سهم زنان در کرسی های مدیریتی استان است فکری به حال مدیریت این شرکت با زیرمجموعه معاونینش کند تا این گونه نشود که مردم فکر کنند در دل این همه دستگاه اجرایی در استان بوشهر یک اداره به مانند جمهوری های خودمختار در قلب یک استان چندان توجهی به شعارهای استاندار آن استان ندارد.