تسهیلات ویژه برای دانشجویان جدید دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
به گزارش سوک، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در ترم جدید دانشگاهی به متقاضیان تازه وارد تسهیلات ویژه ای ارائه می کند.