در پاسخ به سوک
نظر نماینده دشتستان در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس
محمد باقر سعادت در گفتگو با سایت سوک در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس اعلام کرد : در این طرح، منافع عمومي جامعه را مدنظر خواهم گرفت.

وی افزود: با توجه به اينكه اين موضوع هنوز به عنوان طرح به صحن علني مجلس نيامده نمي توان درباره آن اظهار نظر جامعي انجام داد.

نماینده دشتستان تصریح کرد: در صورتي كه اين طرح در مجلس اعلام وصول شود اينجانب پس از مطالعه طرح و بررسي دقيق همه جوانب و با مشورت صاحبنظران مغاير نبودن با منافع مردم و نظام جمهوري اسلامي به آن راي خواهم داد در غير اين صورت اگر با منافع ملي و مردم حوزه انتخابيه ام و نظام جمهوري اسلامي متضاد باشد، با خرد جمعي ساير نمايندگان راي نخواهم داد.