تصاویر/ برداشت انگور از تاکستان‌های فارس

سوک: آیین برداشت انگور شهرستان کوار استان فارس با آغاز فصل برداشت انگور منطقه برگزار شد.

https://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240956.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240957.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240958.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240960.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240961.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240962.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240964.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240965.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240967.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240970.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240971.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240972.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240974.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240976.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240977.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240979.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240982.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/09/18/4/3240983.jpg