شرکت مخابرات با بسته‌های متنوع اقتصادی و حرفه‌ای
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) ارتباطی فراگیر

بی‌نهایت ماندگار با بسته‌های متنوع اقتصادی و حرفه‌ای