مزایده
فراخوان عمومی برای فروش 11 واحد تجاری در شهر جدید عالیشهر
به گزارش سوک، شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد ، تعداد 11  واحد تجاری از مجتمع تجاری آفتاب واقع در فاز 2 و مجتمع تجاری فانوس واقع در فاز 3  به شماره 2099005962000005 ـ طبق جداول ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد با کل مبلغ پیشنهادی برنده بصورت نقدی به متقاضیان واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (setadiran.ir) به فروش برساند.

نوع ضمانتنامه شرکت در فراخوان:

 ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر(اعتبار ضمانتنامه بانکی حداقل باید سه ماه باشد) یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهربه شماره حساب IR 460 100 004 001 102  706  375 891   نزد بانک ملی یا بانک سپه

محل اجرا و دریافت اسناد فراخوان : استان بوشهر ـ بزرگراه خلیج فارس ـ شهر جدید عالیشهرـ بلوار زیتون ـ شرکت عمران شهر جدید عالیشهرـ واحد امور قراردادها

مهلت دریافت اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم حداکثر تا ساعت 13 ، روز چهار شنبه مورخ 99/05/15 به مدت 15 روز میباشد.

مهلت تحویل اسناد فراخوان: حد اکثر تا پایان ساعت13 ، روز  چهار شنبه مورخ 99/05/15 می باشد.

تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فراخوان : ساعت 9 صبح روز  دوشنبه   مورخ 99/05/20 می باشد.