فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای اسکلت
سوک: فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای اسکلت برای پروژه وایه شهر جدید عالیشهر در استان بوشهر