عکس/ پسته ورامین

سوک: بیش از ۸ هزار هکتار از اراضی دشت ورامین زیر کشت پسته رفته است. این گیاه در این منطقه رشد مناسبی داشته و محصول مناسبی تولید می کند. زمان برداشت پسته در ورامین از ابتدای مهرماه آغاز و یک ماه ادامه دارد.