در نشست شورای بوشهر
از انتخاب روسای کمیسیون‌های شورا تا نمایندگان شورا در کمیسون های مربوطه
به گزارش سوک؛ در نشستی با حضور تازه واردین شورای شهر بوشهر، اعضاء جدید هیات رییسه این شورا برگزار شد که طی آن داریوش پوربهی به عنوان رئیس شورای نه ماهه و مهرزاد آسایش در مسند نایب رییس قرار گرفت.

در نشستی دیگر نیز ، اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا و نمایندگان شورا در جلسات و کمیسیون‌های خارج از شورا  انتخاب شدند.

بر این اساس، مهرزاد آسایش (رئیس)، عبدالخالق برزگرزاده (نایب رییس) و داریوش پوربهی عضو کمیسیون عمران و شهرسازی: طاهره شمشیری (رییس)، رباب عبیدی (نایب رییس) و مهرزاد آسایش،  طاهره شمشیری (رییس)، رباب عبیدی (نایب رییس) و مهرزاد آسایش عضو کمیسیون بودجه، حقوقی و سرمایه گذاری ؛ رباب عبیدی (رییس)، طاهره شمشیری (نایب رییس) و حیدر رفاهی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی ، عبدالخالق برزگرزاده به سمت ریاست مرکز پژوهش‌ها انتخاب شدند.

همچنین اعضاء شورا موافقت کردند که داریوش پوربهی نماینده شورا در کمیسیون ماده 5، عبدالحالق برزگرزاده عضو کمیته کارشناسی کمیسون ماده 5، حیدر رفاهی (منطقه یک) رباب عبیدی (منطقه دو) عضو کمیسیون بدوی ماده 100 ، عبدالخالق برزگرزاده (منطقه یک) و مهرزاد آسایش (منطقه دو) عضو کمیسیون تجدیدنظر ماده 100، رباب عبیدی نماینده شورا در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قرار گیرد.