تصاویر/ دوستی‌های عجیب حیوانات
سوک: در این گزارش دوستی‌های عجیب حیوانات با یکدیگر را مشاهده میکنید که برخی از آن‌ها شکار دیگری هستند، ولی تبدیل به دوستانی جدایی ناپذیر شده اند.