تصویر تازه منتشر شده از حاج قاسم سلیمانی در سیل خوزستان