تصاویر/ پرورش کاکتوس در بوشهر
سوک: کاکتوس گیاه زینتی است که پرورش گونه‌های مختلف آن دراستان بوشهر رواج داشته و یک ظرفیت مناسب در بخش اقتصادی و همچنین کسب وکار خانگی محسوب می‌شود.

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623946.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623959.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623958.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623957.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623953.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623954.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623955.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623956.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623952.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623951.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623950.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623949.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623947.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623945.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623944.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/02/20/4/158623948.jpg

کلمات کلیدی خبر : کاکتوس