عکس/ کاشان سفید پوش شد
سوک:قمصر کاشان پس از سال ها سفید پوش شد.