تصاویر/ مسابقه فوتبال پیشکسوتان بوشهر
سوک: به انگیزه نکوداشت 18 اسفند روز بوشهر، بازی نمادین یاران پوربهی و یاران چاهیبخش شامل ترکیبی از پیشکسوتان فوتبال این شهر برگزار شد./ /عکس: امیر احمدی