تصاویر/ روز ملی فیل ها در تایلند
سوک:در این گزارش، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از برگزاری مراسم «روز ملی فیل» در تایلند جلب می کنیم.